Teletubia

Kleurplaten Teletubbies fergees ôf te drukken.

Teletubbies binne fan doel jonge bern te helpen har fysike feardigens te ûntwikkeljen, emosjoneel en kognityf yn waarm, in leaflike en boartlike omjouwing. It giet oer ûntdekken, eksperimintearjen, it libben belibje en genietsje.

Teletubbies hâlde fan laitsje en giele as lytse bern.

Teletubyske spraak is basearre op de earste wurden fan jonge bern. It helpt har mear fertrouwen te fielen yn har kommunikaasje.

Spultaal spilet in wichtige rol by it helpen fan bern by it ûntwikkeljen fan spraak. Bern wurde oanmoedige om mei te dwaan en wurdspultsjes te spyljen.

Teletubbies helpe bern te fokusjen en lûden neimakke, taal en ynterpretearje net-ferbale oanwizings.

Teletubbies moedigje bern oan om harsels te uterjen fia sjongen, dûnsjen en kreative aktiviteiten.

Jonge bern binne fassinearre troch de manier, de manier wêrop Teletubbies bewege. Hy moediget har oan om te dûnsjen, sjongen en boartsjen spultsjes, wat goed is foar har fertrouwen en wolwêzen.

Sjen nei Teletubbies befoarderet beweging.

Teletubbies moedigje bern oan om eveneminten te foarsizzen mei struktureare sinjalen. Bern krije fertrouwen yn tellen, Item sortearje en patroanherkenning.