Among Us

我哋中間嘅着色頁面.

我哋有畀你 從在線電腦遊戲著色頁面 – Among Us! 此多人遊戲專為 5 – 10 球員, 佢哋分成小組,為太空行走做準備. 但艘船準備嘅主要問題係船上不知名嘅外星人, 佢哋透過各種方式試圖干擾船舶嘅準備過程: 組織大屠殺, 擋門, 關閉當前, 甚至食船員. 滿足電腦遊戲嘅英雄同顏色你嘅英雄而家.